Fundacja

Fundację w 2008 r. założyli Bogumiła i Piotr Zgorzelscy. Fundacja jest organizacją NGO i realizuje cele statutowe dzięki pozyskiwanym dotacjom. Do tej pory otrzymała wsparcie m.in. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Muzyki i Tańca, Biura Kultury m.st. Warszawy, Programu Niepodległa, Fundacji Niepodległości.

Najważniejsze projekty:

Taniec Tradycyjny PL Warsztaty tańca w ramach Akademii Tańca Tradycyjnego Prowadzenie licznych potańcówek Współpraca z Art Fundation oraz Jadwigą Rodowicz.

 

Celem Fundacji jest działalność oświatowo – edukacyjno – kulturalno – artystyczna w szczególności w zakresie:

 • ochrony i upowszechniania kultury tradycyjnej i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości tanecznej, muzycznej i rzemieślniczej ważnej dla dziedzictwa kultury narodowej polskiej, Europy i Świata
 • edukowania, wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tradycyjnego tańca, muzyki, śpiewu i rzemiosła
 • wspierania społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i upowszechnienie ich dorobku kulturowego
 • ułatwianie wzajemnego poznania się osób z różnych środowisk społecznych, zarówno z Polski jak i spoza niej, zainteresowanych polską i światową kulturą tradycyjną, budowanie więzi poprzez wspólne spotkania, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i artystycznych, zarówno w Polsce jak i w innych państwach na całym świecie
 • promowanie polskiej kultury tradycyjnej poza granicami RP oraz prezentacja wartościowej kultury tradycyjnej innych narodów i kultur w Polsce
 • wszelkich innych przedsięwzięć związanych z kulturą, pobudzających rozwój uczestnictwa i aktywności w kulturze i edukacji kulturalnej
Fundacja realizuje swe cele inicjując przedsięwzięcia w Polsce i poza jej granicami służące upowszechnianiu polskiego, europejskiego i światowego dorobku kulturowego poprzez:
 • tworzenie i prowadzenie tzw. „Domów Tradycji” z programem edukacyjno-kulturalno-artystycznym (Domy Tradycji – miejsca w których bez względu na wiek można będzie zgłębiać wiedzę dotyczącą kultury tradycyjnej zwłaszcza polskiej, ale także europejskiej i światowej. Polem działań/zainteresowań Domów Tradycji ma być taniec, śpiew, gra na instrumentach tradycyjnych, rzemiosło rękodzielnicze i artystyczne, a także budowa instrumentów muzycznych)
 • organizowanie tradycyjnych potańcówek, koncertów, festiwali, spotkań, seminariów, wystaw przedstawiających i popularyzujących dorobek polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej, w tym publikowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i edukacyjnych na ten temat,
 • organizowanie wyjazdowych obozów edukacyjno – kulturalno – artystycznych poświęconych polskiej, europejskiej i światowej kulturze tradycyjnej
 • tworzenie przedszkoli z programem edukacyjnym wykorzystującym polską, europejską i światową kulturę tradycyjną
 • tworzenie programów szkolnych wychowania w tradycji i poprzez tradycję w oparciu o polską, europejską i światową kulturę tradycyjną
 • prowadzenie zajęć lekcyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych, w domach kultury oraz innych placówkach kulturalno-oświatowych, z zakresu polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej
 • zakładanie i prowadzenie archiwów gromadzących wszelkie materiały (dokumentację, przedmioty użytkowe, instrumenty, dzieła plastyczne, fotografie, obrazy, filmy) dotyczące tradycyjnego tańca, śpiewu, muzyki i rzemiosła
 • sprawowanie opieki nad zbiorami przedmiotów, archiwami nagrań audio-video oraz dokumentami dotyczącymi kultury tradycyjnej
 • inicjowanie oraz wspieranie finansowe, merytoryczne oraz techniczne (m.in.. poprzez udostępnianie instrumentów muzycznych, sprzętu nagrywającego do badań terenowych), osobom zainteresowanym poznawaniem i nauką polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej
 • organizowanie i finansowanie stypendiów, starzy, praktyk i wyjazdów dla osób zajmujących się działalnością zbieżną z celami Fundacji,
 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym, działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji, fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym sie w zakresie objętym celem Fundacji,w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
 • inicjowanie i prowadzenie samodzielnych przedsięwzięć w kraju i poza jego granicami, jak również współpracowanie z innymi organizacjami, muzeami, galeriami, mediami, z Polski, Europy i ze świata, których cele są zbieżne z celami Fundacji
 • publikowanie i upowszechnianie druków oraz materiałów audio-video, dotyczących twórczości związanej z kulturą tradycyjną
 • skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą
 • zakładanie rozgłośni radiowych nadających audycje mające propagować cele statutowe Fundacji
 • tworzenie programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących kultury tradycyjnej z zakresu polskiej, europejskiej i światowej kultury tradycyjnej zwłaszcza dotyczących tańca, śpiewu, gry na instrumentach i rzemiosł rękodzielniczych i artystycznych
 • inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.